Sänk era kostnader

Comparefy matchar ditt företags specifika behov mot relevanta mobilparkeringsleverantörer. Vi hjälper er spara tid, pengar, komma igång och mycket mer.

Börja spara pengar Ta en tur

Integritetspolicy

Ladda ner som PDF

Integritetspolicy

Vi på Comparefy AB ("vi", "oss", "vår") vill att du ska känna dig bekväm på vår webbplats utan att behöva oroa dig för säkerheten för dina uppgifter. Därför är dataskydd en viktig del av vår filosofi.

I den här sekretesspolicyn hittar du all information om vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar och i vilket syfte. Du får också veta vilka rättigheter du har och hur du kan hävda dem.

Den personuppgiftsansvarige
Ansvarig för insamling och behandling av dina personuppgifter är

Comparefy AB
Vanadisvägen 1
113 46 Stockholm
Sverige

Webb: www.comparefy.se
E-post:info@comparefy.se
Telefon:010 33 30 684

Vad är personuppgifter?

Enligt den svenska dataskyddslagen (SFS 2018:218) och EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) är personuppgifter "all information som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person". Det är till exempel namn eller adressuppgifter, telefonnummer, mobilnummer, bankuppgifter eller försäkringsnummer.

Allmän information om databehandling

Alla personuppgifter som vi får från dig via webbplatsen kommer att behandlas för de ändamål som beskrivs närmare nedan. Detta sker inom ramen för DPA och GDPR eller med ditt samtycke. Och naturligtvis endast när databehandling är tillåten och om:

 • Du har gett ditt samtycke,
 • Uppgifterna är nödvändiga för att fullgöra ett avtal/förhandlingsåtgärder
 • Uppgifterna är nödvändiga för att lämna en uppskattad besparing
 • Uppgifterna är nödvändiga för att ge en prisindikation
 • Uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla en rättslig förpliktelse, eller
 • Uppgifterna är nödvändiga för att skydda företagets legitima intressen, förutsatt att dina intressen inte åsidosätts.

Vi behandlar och lagrar dina personuppgifter endast under den tidsperiod som krävs för att uppnå respektive behandlingsändamål eller så länge som en lagstadgad lagringsperiod (särskilt handels- och skattelagstiftning) finns. När syftet har uppnåtts eller lagringsperioden har löpt ut raderas motsvarande uppgifter rutinmässigt.

Vilka uppgifter behandlar Comparefy?

Comparefy erbjuder dig eller företaget du företräder skräddarsydda mobila parkeringstjänster och i processen samlas olika uppgifter in. De flesta uppgifter som vi behandlar tillhandahålls av dig när du använder våra tjänster eller kontaktar oss.

Dessutom samlar vi automatiskt in tekniska data om enheter och åtkomstuppgifter som uppstår under din interaktion med vår webbplats. Och vi samlar in ytterligare data genom webbplatsanalyser för att till exempel optimera våra erbjudanden för dig personligen (t.ex. för att optimera våra erbjudanden för dig).

a) Loggfiler och cookies
Även om du inte begär att vi ska tillhandahålla tjänster eller kontaktar oss, utan bara surfar på vår webbplats, samlas uppgifter in, lagras och behandlas av oss. Detta kräver särskilt din dators IP-adress, datum och tid för åtkomst, namn och URL för den fil som du har tillgång till, använd webbläsare, antal överförda bytes, status för sidans hämtning, sessions-ID, referens-URL.

Dessutom använder vi cookies när du besöker www. comparefy.se. Du hittar mer information i vår Cookie Policy. De rättsliga grunderna för behandlingen är ditt samtycke, avtal och vårt berättigade intresse. Insamlingen och behandlingen av dessa uppgifter är nödvändig ur teknisk synvinkel för att du ska kunna använda vår webbplats.

b) Kontakta oss
Du kan enkelt kontakta oss via vårt kontaktformulär, e-post, sociala medier eller telefon. I detta fall lagrar och behandlar vi följande uppgifter från dig: Namn, e-postadress, telefonnummer samt andra personuppgifter som du lämnar när du kontaktar oss.

Dessa uppgifter samlas in och behandlas uteslutande i syfte att kontakta dig och behandla din begäran och raderas sedan, förutsatt att det inte finns någon rättslig skyldighet att behålla dem. De rättsliga grunderna för behandlingen är avtal och vårt legitima intresse.

c) Behandling av offerter
Vi behandlar ditt förnamn, ditt efternamn, din e-postadress och uppgifter om din offert för att hantera din offertförfrågan. De uppgifter som krävs identifieras som sådana i samband med formuläret för offertförfrågan och omfattar de uppgifter som krävs för att tillhandahålla offerten samt kontaktuppgifter. Den rättsliga grunden för databehandlingen är uppfyllandet av våra förpliktelser före avtalstillfället och, i enskilda fall, uppfyllandet av våra rättsliga förpliktelser.

d) Ytterligare information
Vi behandlar dina personuppgifter via vår kundtjänst när du ringer till oss eller bokar ett möte med oss, vi kan också kommunicera med dig via e-post och på andra sätt. Vår kundtjänst kommer att registrera ditt telefonnummer i syfte att ge dig call-back och backoffice-tjänster för att kunna ge dig den support och information som du behöver.

I vissa fall kan samtalet spelas in för intern utbildning, kvalitetskontroll och verifiering, och e- postmeddelanden kan sparas i den mån det inte är förbjudet enligt tillämplig lag. Du kommer alltid att informeras i förväg om inspelningen av kommunikationen, och du kommer att ha möjlighet att motsätta dig en sådan inspelning, utom när detta är nödvändigt för kontrolländamål i samband med ditt köp eller av andra skäl, vilket är tillåtet enligt gällande lagstiftning.

b) Tillhandahållande av avtalstjänster
Vi behandlar inventeringsuppgifter och innehållsuppgifter för att kunna uppfylla våra avtalsförpliktelser och tjänster. Dessa uppgifter överlämnas till tredje part om det finns en rättslig skyldighet att göra det eller på grundval av våra legitima intressen, t.ex. att bedriva vår verksamhet på ett ekonomiskt och effektivt sätt. Om vi ber dig om ytterligare uppgifter är detta frivillig information. Personuppgifter behandlas uteslutande för att uppfylla den begärda tjänsten och för att skydda våra egna legitima affärsintressen.

Syftet och vårt intresse med behandlingen är administration, ekonomisk redovisning, kontorsorganisation, arkivering av uppgifter, dvs. uppgifter som tjänar till att upprätthålla vår affärsverksamhet, utföra våra uppgifter och tillhandahålla våra tjänster. Radering av uppgifter med avseende på avtalstjänster och avtalskommunikation motsvarar de uppgifter som nämns i dessa behandlingsaktiviteter.

Integrering av tjänster och innehåll från tredje part

Vi använder innehåll eller tjänsteerbjudanden från tredjepartsleverantörer på grundval av våra legitima intressen för att integrera deras innehåll och tjänster (nedan kallas det enhetligt för "innehåll").

Detta kräver alltid att de tredjepartsleverantörer som tillhandahåller detta innehåll känner till användarens IP-adress, eftersom de utan IP-adressen inte skulle kunna skicka innehållet till webbläsaren. IP-adressen är därför nödvändig för att innehållet ska kunna visas.

Tredjepartsleverantörer kan också använda så kallade pixeltaggar (osynlig grafik, även känd som "web beacons") för statistiska eller marknadsföringsändamål. "Pixeltaggarna" kan användas för att utvärdera information som t.ex. besökartrafik på sidorna på vår webbplats. Den pseudonyma informationen kan också lagras i cookies på användarens enhet och kan bland annat innehålla teknisk information om webbläsaren och operativsystemet, hänvisande webbplatser, besökstid och annan information om användningen av vår webbplats, samt vara kopplad till sådan information från andra källor.

Nedan följer en översikt över tredjepartsleverantörer och deras innehåll, tillsammans med länkar till deras sekretesspolicyer, som innehåller ytterligare information om behandlingen av uppgifter och så kallade opt-out-åtgärder, om sådana finns:

 • Skydd mot skräppost: reCAPTCHA från Google LLC
 • Webbhotell: WebbEss Sverige AB
 • Meddelanden, utskick och användningsstatistik: Mailchimp by Intuit Inc.

Den rättsliga grunden för databehandlingen är ditt samtycke och vårt legitima intresse.

Myndigheter och andra tredje parter

I händelse av vissa rättsliga incidenter är vi skyldiga att lämna ut våra kunders uppgifter till brottsbekämpande myndigheter eller andra tredje parter. Detta kan till exempel vara fallet för myndighets- och domstolsbeslut eller för rättsliga och straffrättsliga åtgärder.

Hur skyddas mina uppgifter?

Vi vill att du ska känna dig trygg på vår webbplats. Därför vidtar vi olika åtgärder för att uppfylla både de rättsliga kraven och våra egna mycket höga krav på dataskydd och datasäkerhet.

Comparefy tar skyddet av dina personuppgifter på allvar. Alla uppgifter hanteras och behandlas i enlighet med DPA och GDPR, vilket garanterar högsta möjliga standard för dataskydd.

Vår databehandling omfattas av principen att vi endast behandlar de personuppgifter som är nödvändiga för att vårt erbjudande ska kunna användas på ett förnuftigt och ekonomiskt sätt. I detta sammanhang är vi mycket noga med att se till att din integritet och sekretessen för alla personuppgifter alltid garanteras.

Alla överförda data skyddas av TLS-kryptering. Transport Layer Security (TLS) är ett protokoll som används för att garantera säker dataöverföring på Internet. Här används förfarandet med offentlig- privata nycklar. Detta innebär att data som krypterats med en offentligt tillgänglig nyckel endast kan dekrypteras igen med en separat privat nyckel.

Vi står för hög säkerhet när du lämnar personuppgifter. Comparefy använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder (TOM) för att skydda de uppgifter vi hanterar från dig mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller mot obehörig åtkomst.

Observera dock att databaser eller datamängder som innehåller personuppgifter kan brytas oavsiktligt eller genom olovligt intrång. När vi får kännedom om ett dataintrång kommer vi att meddela alla berörda personer vars personuppgifter kan ha äventyrats, och meddelandet kommer att åtföljas av en beskrivning av de åtgärder som vidtas för att avhjälpa eventuella skador till följd av dataintrånget. Meddelanden kommer att lämnas så snabbt som möjligt efter det att brottet upptäcktes.

Lagringens varaktighet

Vi lagrar personuppgifter på vår säkra server och endast så länge som det är nödvändigt för de syften för vilka de behandlas eller så länge som du har återkallat det samtycke som du har gett oss. I den mån lagstadgade lagringsskyldigheter måste iakttas kan lagringstiden för vissa uppgifter vara upp till 6 år, oavsett behandlingsändamål.

Marknadsföring

Om du också har gett oss ett separat samtycke till att behandla dina uppgifter för marknadsförings- och reklamändamål har vi rätt att kontakta dig för dessa ändamål via de kommunikationskanaler som du har gett ditt samtycke till.

Du kan ge oss ditt samtycke på olika sätt, bland annat genom att markera en ruta i ett formulär där vi ber om ditt tillstånd att skicka marknadsföringsinformation till dig, eller ibland är ditt samtycke underförstått genom dina interaktioner eller avtalsförhållanden med oss. När ditt samtycke är underförstått är det på grundval av att du skulle ha en rimlig förväntan på att få marknadsföringsmeddelanden baserat på dina interaktioner eller ditt avtalsförhållande med oss.

Direktmarknadsföring sker i allmänhet via e-post, men kan även omfatta andra mindre traditionella eller nya kanaler. Dessa former av kontakt kommer att hanteras av oss eller av våra kontrakterade tjänsteleverantörer. Varje direkt riktad marknadsföring som skickas eller görs av oss eller för vår räkning kommer att innehålla en möjlighet för dig att avsluta din prenumeration eller välja bort den.

Dina rättigheter som registrerad
Enligt dataskyddsförordningen och GDPR har du följande rättigheter:

 • Rätt till information (artikel 15 i GDPR);
 • Rätt att få felaktiga eller ofullständiga personuppgifter rättade (artikel 16 i GDPR);
 • Rätt till radering (artikel 17 i GDPR);
 • Rätt att begränsa behandlingen (artikel 18 i GDPR);
 • Rätt att invända mot behandlingen (artikel 21 i GDPR);
 • Rätt till dataportabilitet (artikel 20 i GDPR);
 • Rätt att återkalla samtycke (artikel 7 i GDPR).
 • Rätt att klaga (artikel 77 i GDPR).

Vi uppmuntrar dig att kontakta oss om du har några informationsförfrågningar, förfrågningar om information eller invändningar om databehandling eller oro. Du har dock också rätt att lämna in ett klagomål till din lokala tillsynsmyndighet. Vi skulle dock uppskatta om du kontaktar oss med ditt bekymmer innan du vänder dig till en tillsynsmyndighet.

Uppdatera din information

Om du anser att de uppgifter som vi har om dig är felaktiga eller att vi inte längre har rätt att använda dem och vill begära att de rättas eller raderas, eller om du vill invända mot behandlingen av dem, kan du göra det genom att kontakta oss. För att skydda dig och alla våra användare kan vi be dig att tillhandahålla ett identitetsbevis innan vi kan besvara ovanstående förfrågningar.

Tänk på att vi kan avvisa förfrågningar av vissa skäl, bland annat om förfrågningen är olaglig eller om den kan inkräkta på affärshemligheter, immateriella rättigheter eller en annan användares integritet. Det kan också hända att vi inte kan tillmötesgå vissa förfrågningar om att invända mot behandlingen av personuppgifter, särskilt om sådana förfrågningar inte längre skulle göra det möjligt för oss att tillhandahålla våra tjänster till dig.

Återkalla ditt samtycke

Du kan återkalla ditt samtycke och begära att vi slutar använda och/eller avslöja dina personuppgifter för något eller alla ändamål genom att skicka din begäran till oss. Om du återkallar ditt samtycke till insamling, användning eller utlämnande av dina personuppgifter kan det påverka vår förmåga att fortsätta med dina transaktioner, avtal eller interaktioner med oss. Innan du utövar ditt val att återkalla ditt samtycke kommer vi att informera dig om konsekvenserna av återkallandet av ditt samtycke. Observera att ditt återkallande av samtycke inte kommer att hindra oss från att utöva våra lagliga rättigheter (inklusive eventuella rättsmedel) eller vidta åtgärder som vi kan ha rätt till enligt lag.

Personuppgifter och barn

Våra tjänster riktar sig till personer över 18 år. Vi kommer inte medvetet att samla in, använda eller avslöja personuppgifter från minderåriga under 18 år utan att först få samtycke från en vårdnadshavare genom direkt kontakt offline.

Ändringar i denna integritetspolicy

Vi utvecklar och förbättrar ständigt vår webbplats - och som ett resultat av detta kan en del av informationen i denna sekretesspolicy komma att ändras. Vi rekommenderar därför att du läser denna integritetspolicy igen från tid till annan så att du är informerad om den aktuella statusen. Denna integritetspolicy uppdaterades senast den Thursday, 01 December 2022.

Har du några frågor?

Kontakta oss om du har några kommentarer eller frågor om denna policy och/eller vår användning av dina personuppgifter.

Vi använder cookies för att förbättra användarupplevelsen på vår hemsida. Läs vidare om hur vi hanterar cookies här.

Acceptera
Hantera